English version English version
Konkursy

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej

im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki.

Edycja III, 2021

 

Politechnika Łódzka ogłasza III edycję konkursu im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki. Patronat honorowy nad nim obejmują JM Rektor Politechniki Łódzkiej i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Urszula Ledzewicz – prof. dr hab. nauk matematycznych w Polsce i Distinguished Research Professor w Southern Illinois University w USA, gdzie spędziła 30 lat swojej kariery zawodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych i dwóch monografii w wydawnictwie Springer Verlag. Większość swych publikacji naukowych Profesor Ledzewicz poświęciła zastosowaniom metod matematycznych do problemów w biomedycynie. Nagroda jej imienia ma na celu promowanie pracy badawczej doktorantów w dziedzinie zastosowań matematyki.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich z matematyki, poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach (np. inżynierii czy biomedycynie), których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni pomiędzy 1.01.2019 a 02.04.2021.

By przystąpić do konkursu należy przesłać organizatorom wniosek (zgodny z obowiązującym szablonem) oraz trzy załączniki:

(a) pracę doktorską, której autorem jest zgłaszający,

(b) jej krótkie, zgodne z obowiązującym szablonem, nieprzekraczające dwóch stron streszczenie (po polsku) zawierające między innymi wnioski płynące z matematycznej analizy dla nauk stosowanych,

(c) Curriculum vitae nieprzekraczające dwóch stron (po polsku).

Wnioski można składać do 09.04.2021 (włącznie).

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł (szczegóły w regulaminie) wraz z zaproszeniem na uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, podczas którego zwycięzcy zostanie wręczony dyplom. Laureaci zaproszeni będą również do wygłoszenia referatu o nagrodzonych wynikach na Politechnice Łódzkiej.

Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy matematyków z mniejszych ośrodków akademickich.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Wniosek można pobrać tutaj, a szablon streszczenia tutaj.


Pierwsza edycja konkursu miała charakter wewnętrzny: uczestniczyć w niej mogli tylko doktoranci Politechniki Łódzkiej. Laureatkami zostały:

Pierwsza Nagroda: dr Elżbieta Ratajczyk, obecnie adiunkt na Politechnice Lubelskiej. Nagrodzone wyniki dotyczyły tematyki leczenia nowotworów za pomocą terapii złożonej z wirusów onkolitycznych i inhibitorów TNF-alfa. Zawierały one konstrukcję i analizę modelu matematycznego opisującego interakcje między komórkami nowotworowymi glejaka, wirusami i układem immunologicznym. Ich głównym celem była optymalizacja terapii -- znalezienie najefektywniejszego protokołu terapeutycznego przy zadanym funkcjonale kosztu.

 

 

 

Druga Nagroda: dr Aleksandra Puchalska, obecnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Nagrodzone wyniki dotyczyły zbieżności asymptotycznej rozwiązań zagadnień ewolucyjnych (transportu i dyfuzji), rozpatrywanych na hipergrafach metrycznych, do układów linowych równań różniczkowych zwyczajnych. Rozwijana teoria stosowana jest w zagadnieniach ekologii populacyjnej i w medycynie do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zjawiska występujące w skali mikro wpisują się w globalną dynamikę opisywanego procesu.

 

 

 

W drugiej ogólnopolskiej edycji konkursu jury postanowiło przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymali je (w kolejności alfabetycznej):

Gregosiewicz

dr Adam Gregosiewicz z Politechniki Lubelskiej. Jego rozprawa poświecona jest analizie modelu rozwoju populacji komórkowych, w których zmienia się, według pewnej reguły reprodukcyjnej, czas dojrzewania pojedynczych komórek. Przy użyciu metod pochodzących od Lorda Kelvina autor bada zachowanie asymptotyczne tego modelu oraz formułuje ogólne warunki gwarantujące istnienie rozkładu stacjonarnego, to znaczy takiego rozkładu populacji, do którego dążą w czasie wszystkie inne rozkłady. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć zależność między zachowaniem populacji komórkowych a regułą reprodukcyjną, oraz umożliwiają przeprowadzenie efektywnej analizy numerycznej tego typu modeli.

 

Konosalli

dr Piotr Knosalla z Uniwersytetu Opolskiego. Tematem jego pracy jest model zjawiska aerotaksji, to jest ruchu bakterii w kierunku optymalnego stężenia tlenu. Laureat rozważał mianowicie kolonię bakterii żyjących w ograniczonym obszarze wypełnionym wodą z rozpuszczonym w niej tlenem,  wyprowadził  równania opisujące ewolucję gęstości bakterii i tlenu, oraz poddał je matematycznej analizie.

 

 

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65