English version English version
Działalność naukowa

W Instytucie Matematyki PŁ prowadzone są badania naukowe z zakresu:

1) Matematyka teoretyczna:

 • metody teorii mnogości w analizie rzeczywistej, topologii, teorii miary i całki;
 • klasyczna deskryptywna teoria mnogości;
 • topologia mnogościowa;
 • kombinatoryka nieskończona;
 • dowody niesprzeczności i niezależności;
 • funkcje rzeczywiste jednej i wielu zmiennych;
 • uogólniona zbieżność ciągów;
 • topologie gęstości i ich zastosowania;
 • zbiory porowate;
 • metryczna teoria punktów stałych;
 • iterowane układy odwzorowań i fraktale;
 • geometria przestrzeni Banacha;
 • geometryczne własności odwzorowań lokalnie biholomorficznych;
 • geometria i topologia różniczkowa


2) Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych:

 • optymalizacja: metody oparte na dualności, ogólna teoria równowagi;
 • równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, zagadnienia brzegowe dla tych równań;
 • metody topologiczne analizy nieliniowej;
 • układy dynamiczne, chaos, zastosowania do modelowania matematycznego,modele kinetyczne;
 • równania ewolucyjne i teoria półgrup operatorów;
 • nieskończenie wymiarowe układy dynamiczne;
 • biologia matematyczna


3) Matematyka finansowa i aktuarialna:

 • modelowanie ryzyk ubezpieczeniowych i inwestycyjnych;
 • wycena zakładów ubezpieczeń;
 • zarządzanie aktywami i zobowiązaniami zakładów ubezpieczeń;
 • teoria zaufania i inne metody taryfikacji składki;
 • wycena rezerw ubezpieczeniowych;
 • zarządzanie ryzykiem niewypłacalności zakładów ubezpieczeń;
 • statystyka aktuarialna;
 • modelowanie cykli na rynkach finansowych;
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • adekwatność kapitałowa firm ubezpieczeniowych/inwestycyjnych;
 • optymalne transfery ryzyka;
 • ALM dla planów emerytalnych

 

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65